Adatvédelmi szabályzat

A Nonstopmozi (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Felhasználók személyes adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.


A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi, ezért a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzatot is elfogadják. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak meghatározását a Felhasználói Szabályzat tartalmazza. A Felhasználói Szabályzat az alábbi linken érhető el: https://nonstopmozi.hu/nyilatkozat.


Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weblap látogatása, használata során átadnak az Üzemeltető részére, feltöltenek a Weblapon, valamint amely adatokat ezen tevékenységek során az Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely egy meghatározott, ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók az Üzemeltető rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a Weblap megfelelő módon használható legyen, illetve amelyeket az Üzemeltető gyűjt a Felhasználókról. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.


A Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weblap használatához szükséges adatokat. Az adatok megadása tehát önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni az adat megadásához kötött funkciókat igénybe venni. A Weblap személyes adatok megadása nélkül is látogatható, használható az imént említett és a későbbiekben részletezett funkciók (lásd 2. pont) igénybevétele nélkül.


A Weblap egyes funkcióinak igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap funkcióinak igénybevételével a felhasználói fiók létrehozásával és a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.


1. Általános információk:

1.1
Az Üzemeltető a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.); Európai Uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandók, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv; Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

1.2
Amennyiben Ön a Weblapot böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja. Az Üzemeltető a Weblapon elérhető egyes funkciókkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Weblapon, az egyes funkciókat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.

1.3
Az adatkezelés általános jogalapja:

(a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Weboldal funkcióival kapcsolatban (lásd 2.1 pont), hírlevelek küldése érdekében történő (lásd 2.3 pont), valamint a Weboldallal történő kommunikáció esetén (lásd 2.2.3 pont);

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés (lásd 2.3 pont és 2.2.4 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett (lásd 2.2.4 pont).

További adatkezelési célok a jelen Adatvédelmi szabályzat 2.1-2.3 pontjaiban szerepelnek.

Az adatkezelés célja:

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az Üzemeltető az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.

Az Üzemeltető adatkezelési céljai, amelyek érdekében az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait kezeli:

A Weblap működése során a Felhasználók és az Üzemeltető között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan az Üzemeltető jogainak gyakorlása illetve kötelezettségeinek teljesítése;

A Weblap működéséhez kapcsolódó kommunikáció (ezen belül az Üzemeltető és a Felhasználó között, valamint több Felhasználó között folytatott kommunikáció); Hírlevelek küldése;

A Weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető funkciók kapcsán statisztikák készítése;

A funkciók védelme az illetéktelen behatolás ellen;

A Weblap felhasználói interfészének ergonómiájának (azaz a felhasználóbarát kezelési felület kialakítása és működtetése), az azokon keresztül elérhető funkcióknak a fejlesztése;

A Weblapon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a Weblapon elhelyezett reklámok megfelelően működjenek.

A Felhasználó azon adatait, amelyek a funkciók Felhasználó által történt igénybevételére vonatkoznak, az Üzemeltető nem kizárólag közvetlenül az adott funkciók teljesítése céljából kezeli, hanem közvetett célok érdekébe is: így különösen a funkciók hatékonyságának növelése. A Felhasználó által adatainak kezelésére adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy az Üzemeltető figyelemmel kísérje, hogy a Weblap Felhasználói milyen módon használják a Weblapot és az ott elérhető funkciókat, azaz többek között, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a Weblapon. Ezen adatok felhasználásával az Üzemeltető a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti.

A Weblap használata során az Üzemeltető az alábbi további adatokat gyűjti a látogatókról, illetve Felhasználókról: a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk (tehát a Weblapon keresztül végzett tevékenységük) adatai kerülnek rögzítésre az Üzemeltető által, annak érdekében, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

1.4
Adatbiztonság:

Az Üzemeltető biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak az Üzemeltető fér hozzá. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az Üzemeltető elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.2. A Weblapon elérhető egyes funkciókkal kapcsolatos adatkezelések:

2.1
Adatszolgáltatáshoz kötött funkciók: kérés beküldése, hozzászólás írása, film feltöltése, link beküldése

2.1.1
A Weblapon történő fentebb felsorolt funkciók igénybevételének előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása (regisztráció):
Felhasználónév
E-mail cím
Jelszó
Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó profilképet rendelhet fiókjához. A profilkép, mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

2.1.2
Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.2 pontban meghatározott célokon kívül – a hirdetések menedzselése.

2.1.3
Az adatkezelés időtartama: felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott funkcióra vonatkozó határozott időtartamig, illetve a funkció használatához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben az Üzemeltetőnek törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése (lásd az alábbi 2.2.4 pont). Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.1.4
Az adatkezelés jogcíme:


(a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a funkciók igénybevételével kapcsolatban (lásd 2.1.1 pont), hírlevelek küldése érdekében történő (lásd 2.3 pont), valamint a Weblappal történő kommunikáció esetén (lásd 2.2.3 pont);

(b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés (lásd 2.3 pont és 2.2.4 pont),

(c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett (lásd 2.2.4 pont).2.2
Valamennyi funkcióra irányadó adatkezelési információk:

2.2.1
A hozzászólásokat az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hozzászólásában személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat az Üzemeltető által történő kezeléséhez.

A hozzászólások tárolásának célja:
statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Weblap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

2.2.2
Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén az Üzemeltető megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon funkciókat, amely használatához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

2.2.3
Üzenetküldő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés:

A funkciók igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik az Üzemeltető által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, a Felhasználói Szabályzat szerinti működés ellenőrzése. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén az Üzemeltető megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben az Üzemeltető úgy találja, módosíthatja (moderálás), illetve azonnal megszüntetheti (törölheti) a tárolt adatokat (üzenetet).

2.2.4
Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés:

Az Üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt a 2. pontban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja, amelynek értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy az adatot megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezeknél az érdekeknél nem magasabb rendűek az érintettek személyes adatok kezelése vonatkozásában a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. Az Üzemeltető a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a 2. pontban meghatározott személyes adatokat, amennyiben azok kezelése egy a Weblapon igénybe vett funkció kapcsán a Felhasználó vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a bizonyos tartalom a Weblapról eltávolításra kerüljön. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy filmmel szemben az Üzemeltetőnél arra hivatkozva, hogy az sérti a Felhasználó vagy harmadik személy jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit.

Ilyen bejelentés a Jogsértés/hiba bejelentése menüpontból lehetséges email formájában. Ezeket az üzeneteket az Üzemeltető nem tárolja, az adattárolás és adatkezelés ebben az esetben az email szolgáltató feladata.2.3.
Hírlevelek küldése:

2.3.1
Az adatkezelés feltétele:

Az Üzemeltető a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel hírlevél küldési célra. A Felhasználók az adataik megadásával felhasználói fiók létrehozásakor, vagy későbbiekben az erre szolgáló menüpontból a megfelelő üres rubrika bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott e-mailen, hírlevelekkel felkeresse őket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját funkcióinak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését is belefoglalja.

2.3.2
A kezelt adatok köre:

Felhasználónév
Email-cím

2.3.3
Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás a Profilom menüpont alatt bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek küldött e-mail üzenettel is.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Üzemeltető által, a funkciók igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a funkció igénybevételére vonatkozó (Ilyen például a beküldött kérés teljesítéséről küldött értesítés), vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

2.3.4
Az adatkezelés jogcíme:

A Felhasználó hozzájárulása.3. Adattovábbítások, az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott módon tárolja és kezeli. Harmadik félnek azt a Felhasználó beleegyezése nélkül nem továbbítja. Adattovábbítás csakis anonim adatok esetében van jelen, ilyen pl. a Google Analitics számára biztosított adatok, amik nem köthetők konkrét személyhez, csakis statisztikai jellegűek.3.1 Sütik (cookie) használata

A Weblap bizonyos esetekben sütiket használ, ezek által tárolt adatok főként anonim, statisztikai adatok.
Ha mégsem járulsz hozzá ezek tárolásához egyes böngészők beállításaiban lehetőséged van a sütik blokkolására.
A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján.
További információk a süti böngészőkben való kezeléséről, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Kötelező, szükséges sütik:
A weboldal működéséhez és a funkciók zavartalan működéséhez az oldal személyes adatokat tárol a böngésződben. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon, ezeket csak időszakosan tudod törölni.

Statisztikai sütik:
Fontos számunkra, hogy tudjuk mi történik az oldalainkon, felhasználóink hogyan használják azokat. Ebből a célból statisztikai adatokat gyűjtenek a weboldal használata során. Ezen adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása a Google feladata. (Google Analytics)4. A Felhasználó jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a funkciók használatától független adatkezeléseket megtiltani. Ilyen esetben is megőrzi azonban az Üzemeltető a személyes adatokat a fenti 2.2.4 pontban foglalt igényérvényesítési célból, az ott meghatározott 24 hónapos időtartam végéig.

Az Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
az adatkezelés jogellenes;
a Felhasználó az adatok törlését kéri;
a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy az Üzemeltető jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná az Üzemeltető adatkezeléssel összefüggő érdekét.

Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A jelen pont szerinti kérelmeket az Üzemeltető email formájában fogadja.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az Üzemeltető adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. Amennyiben az Üzemeltető a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Üzemeltető a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.5. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme az Üzemeltető által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Üzemeltető tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Üzemeltető határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.6. Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot. Illetve regisztráció nélkül, bármilyen személyes adat megadása nélkül továbbra is használhatja a Weblapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba weboldalunkkal.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét az Üzemeltető honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weblap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

Utolsó módosítás ideje: 2018. május 31.Módosítások:
2018. május 20. - Adatvédelmi szabályzat
2018. május 31. - Bekerült a szabályzatba a sütik kezelése (lásd 3.1 pont)